วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564​
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง​ จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการกำจัดวัชพืช​ และผักตบชวา รวมทั้งขยะและสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองโคเผือก(ต่อเนื่อง)​ เพื่อการระบายน้ำที่​ดี​ ,ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้ลำคลองในการเดินทาง และลดปัญหาการเกิดน้ำเน่าเสีย​ สนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”