กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ณ การเคหะเอื้ออาทรโครงการวัดพระเงิน จัดโดย เทศบาลตำบลปลายบาง