วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนวัดสิงห์ หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีจำนวน 8 ราย