วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีขาวร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รับชั่นทุกประเภท และให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง