วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง