ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561