ประชาสัมพันธ์หลักการสุขาภิบาลอาหาร ให้ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรีย โดยยึดหลัก “สุกเสมอ สะอาด ปลอดภัย”