Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัจฉริยะพัฒนา ช่วงสามแยกชุมชนสวนสาธารณะ ถึงสะพานคลองประปา หมู่ 5 ตำบลปลายบาง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยแยกถนนอัจฉริยะพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ ม.1 ตำบลปลายบาง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ปรกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กำจัดขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 3 คัน (เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายค้างปี 61 จำนวน 1 คัน เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 62 จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ