Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างค่าถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างถ่ายเอกสาร (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 495 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (หลังคาเมทัลซีส,ครอบสันหลังคาเมทัลซีส,น็อตยิงหลังคาเมทัลซีสแปไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ 4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง