Category Archives: ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2(พ.ศ.2562) ของเทศบาลตำบลปลายบาง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง