Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายบาง

ผู้ใดสนใจสามารถขอดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปลายบาง หรือกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปลายบาง โทร 024494360 ต่อ 125

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561

ผู้ใดสนใจ สามารถเข้ามาขอข้อมูลได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปลายบาง โทรศัพท์ 02-4494360 ต่อ 126

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย

มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำเข้าข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์

ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง “ฟันสวย สะอาด สดใส เพราะใส่ใจแปรงฟัน” โดยได้ทำการมอบแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจการแปรงฟัน พร้อมทั้งได้สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียน