ฟอร์มส่งข้อความข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ สำนักงาน / เบอร์ติดต่อ

เทศบาลตาบลปลายบาง เลขที่ 9/99 หมู่ 2 ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 02 449 4994, 02 449 4360 โทรสาร 02 449 4306