รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63

Back to top of page