กำหนดแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(อุทกภัย) ปี 2554

 

กำหนดการจ่ายเช็คน้ำท่วม  20,000  บาท  (เพิ่มเติม) ในวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน  2555
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
   
  กรณีรับด้วยตนเอง
  1.  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  3  แผ่น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 

2.  บัตรประชาชนตัวจริง

   
 

กรณีรับมอบอำนาจ

  1.  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน  3  แผ่น พร้อมเซ็นเอกสารเรียบร้อยทั้งผู้มอบ, ผู้รับมอบและพยาน  2  คน
 

2.  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ  จำนวน  3  แผ่น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 

3.  บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ

 

4.  สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน  3  แผ่น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 

5.  บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

   
  ดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
   
 

หมายเหตุ
ตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง

   
 
ตำบล หมู่ที่ ทบทวน ตกสำรวจ
บางคูเวียง 1 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  2 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  3 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  4   รายชื่อตกสำรวจ
  6 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  7 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
       
ปลายบาง 1 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  2 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  3 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  4 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  5 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
       
มหาสวัสดิ์ 1   รายชื่อตกสำรวจ
  2 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  5 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  6 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
  7 รายชื่อทบทวน รายชื่อตกสำรวจ
       
  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี