สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

Back to top of page