สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

        เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 15.68 ตารางกิโลเมตร     หรือ 9,800 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 •         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 •         ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
 •         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลบางขุนกอง และอบต.มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 •         ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

แผนที่สังเขปเทศบาล

       

ลักษณะภูมิประเทศ

        เทศบาลตำบลปลายบาง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับความสูงของพื้นดินเฉลี่ยประมาณ 3 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคลองที่ใช้ในการสัญจรไปมาภายในชุมชนและระหว่างชุมชนใกล้เคียงจำนวน 17 คลอง ในเดือนตุลาคมฤดูน้ำหลากมักประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี คลองสายสำคัญได้แก่ คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลปลายบาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน และชุมชนจำนวน      25 ชุมชน ได้แก่

 • ตำบลบางคูเวียง หมู่ 1 ถึงหมู่ 7
 • ตำบลปลายบาง หมู่ 1 ถึงหมู่ 5
 • ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 6 , หมู่ 7 , และหมู่ 5 บางส่วน

        ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง มีทั้งหมด 25 ชุมชน แบ่งออกเป็น

ตำบลบางคูเวียง มีจำนวน 6 ชุมชน

 1. ชุมชนสนามกีฬาปลายบาง
 2. ชุมชนวัดส้มเกลี้ยง
 3. ชุมชนวัดตะเคียน
 4. ชุมชนวัดโบสถ์
 5. ชุมชนวัดบางค้อ
 6. ชุมชนวัดสิงห์

ตำบลปลายบาง มีจำนวน 10 ชุมชน

 1. ชุมชนวัดศรีประวัติ
 2. ชุมชนโรงพักปลายบาง
 3. ชุมชนวัดศรีเรืองบุญ
 4. ชุมชนโรงกรองน้ำ
 5. ชุมชนวัดอุบลวนาราม
 6. ชุมชนวัดแพรก
 7. ชุมชนสวนสาธารณะ
 8. ชุมชนวัดสุนทรธรรมิการาม
 9. ชุมชนการเคหะเอื้ออาทร 1
 10. ชุมชนการเคหะเอื้ออาทร 2

ตำบลมหาสวัสดิ์ มีจำนวน 9 ชุมชน

 1. ชุมชนวัดหูช้าง
 2. ชุมชนริมคลองขุดมหาสวัสดิ์
 3. ชุมชนเชิงสะพานกรุงนนท์
 4. ชุมชนวัดโตนด
 5. ชุมชนโรงสีข้าว
 6. ชุมชนหมู่บ้านสำเร็จวิลล์
 7. ชุมชนหมู่บ้านร่มรื่น
 8. ชุมชนหมู่บ้านเทพประทาน
 9. ชุมชนวัดโคนอน

ลักษณะภูมิอากาศ

        มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย    ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 25  °c และอุณหภูมิ 36  c

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

เทศบาลฯ มีแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองที่เกิดจากการขุดเพื่อการอุปโภคและบริโภค จำนวน 17 สายเชื่อมโยงติดกัน

        คลองหลัก แบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่

 1. คลองบางกอกน้อย
 2. คลองมหาสวัสดิ์

        คลองสายย่อย จำนวน 15 คลอง ได้แก่

 1. คลองบางราวนก
 2. คลองขื่อขวาง
 3. คลองมะไฟ
 4. คลองลัดวัดบางค้อ
 5. คลองนาลิเก
 6. คลองนา
 7. คลองโคนอน
 8. คลองโคเผือก
 9. คลองไทร
 10. คลองยายส่อน
 11. คลองปลายบาง
 12. คลองบางนา
 13. คลองหัวคูใน-นอก
 14. คลองบางค้อ
 15. คลองบางคูเวียง

 

 

จำนวนประชากร

        จากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนตุลาคม 2561 ประชากรในเขตเทศบาลมีจำนวน 44,088 คน เป็นชาย 20,320 คน หญิง 23,768 คน จำนวนครัวเรือน 14,040 หลัง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลปลายบาง มีทั้งคนเมืองท้องถิ่นที่ยังคงวิถีชีวิตอาศัยอยู่ตามริมคลอง เป็นเสน่ห์พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน และมีผู้คนต่างถิ่นเข้าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร

ตำบล หมู่บ้าน ประชากร (คน = 44,088 คน จำนวนบ้าน (หลัง)  หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม = 22,107 หลัง
บางคูเวียง ม. 1-7 4,662 5,412 10,074 5,128 จำนวนครัวเรือน 14,040 หลัง
มหาสวัสดิ์ ม. 1-5 6,826 8,350 15,176 7,472
ปลายบาง ม. 1, 2, 6, 7, และ ม.5 างส่วน 8,832 10,006 18,838 9,507

 

 

ด้านการคมนาคม

        เทศบาลตำบลปลายบาง มีถนนสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่าง ๆ 2 สาย คือ           ถนนนครอินทร์และถนนกาญจนาภิเษก มีถนนสายรอง จำนวน 8 สาย

ด้านศาสนา

มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีวัดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 14 วัด แยกตามรายตำบล ได้ดังนี้

        ตำบลบางคูเวียง

 1. วัดหูช้าง
 2. วัดส้มเกลี้ยง
 3. วัดบางค้อ
 4. วัดสิงห์
 5. วัดโบสถ์
 6. วัดตะเคียน
 7. วัดละมุด

       ตำบลปลายบาง

 1. วัดศรีเรืองบุญ
 2. วัดศรีประวัติ
 3. วัดอุบลวนาราม
 4. วัดสุนทรธรรมิการาม
 5. วัดแพรก

        ตำบลมหาสวัสดิ์

 1. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
 2. วัดโตนด (มหาสวัสดิ์)

        นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีมัสยิดจำนวน 1 แห่ง

        นับถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ และมีผู้นับถือศาสนาอื่นร้อยละ 1  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง

ด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลปลายบาง มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

               โรงเรียนสังกัดสำนักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)

               โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

               โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา , โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา , โรงเรียนนานาชาติดราก้อน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง 6 แห่ง ซึ่งนายกพงศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง มีนโยบายรับถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน      6 โรงเรียน เข้ามาไว้ในสังกัดของเทศบาลตำบลปลายบาง เป็นแห่งแรกของจัดหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนดังต่อไปนี้

        ปี พ.ศ. 2550  รับถ่ายโอนมา 2 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ถ่ายโอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2550
 2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ถ่ายโอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2550

        ปี พ.ศ. 2551  รับถ่ายโอนมา 4 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ ถ่ายโอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
 2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ถ่ายโอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
 3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ถ่ายโอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
 4. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง ถ่ายโอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

นอกจากนี้ ในแต่ละโรงเรียนจัดให้มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวันหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณาการเพื่อให้ลูกหลานของชาวปลายบางเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

สรุปยอดนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชื่อโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียน
อนุบาล 3-5 ขวบ ป. 1-6 ม. 1-3 ม. 4-6 รวม (คน)
1. ร.ร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 32 190 425 272 92 979
2. ร.ร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยา) 15 64 162 89 315
3. ร.ร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 10 31 54 85
4. ร.ร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 15 63 85 148
5. ร.ร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน ราษฎร์บำรุง 26 129 169 298
6. ร.ร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 18 76 146 222
รวมยอดนักเรียน (คน) 116 553 1,041 361 92 2,047

ด้านการสาธารณสุข

เทศบาลปลายบาง มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายบาง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายบาง
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูเวียง
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดหูช้าง (ตำบลบางคูเวียง)

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดสุนทรธรรมิการาม (ตำบลปลายบาง)

ด้านการสังคมสงเคราะห์

รายงานแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแต่ละประเภท

 • ผู้สูงอายุ  5,021 คน
 • ผู้พิการ  523 คน
 • ผู้ป่วยโรคเอดส์ 19 คน
 • จำนวนประเภทเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น 5,563 คน

        (ที่มา  :  กองสวัสดิ์การสังคม  ณ 10 ตุลาคม 2561)

 

ด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม , ทำสวนผลไม้ , ปลูกผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์    การประปานครหลวง , สถานีตำรวจภูธรปลายบาง   อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า พลัสมอล์-บางใหญ่ และโรงแรมอีก 1 แห่ง

 

 

ด้านการเกษตร

ลักษณะการใช้ที่ดินภายในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง  สามารถแบ่งตามลักษณะกลุ่มและประเภทของดิน  GREAT GROUP  ได้ 3 กลุ่ม  คือ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเขน ดินชุดธนบุรี  ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกพืชต่าง ๆ และสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน กระท้อน กล้วย รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ

        เนื่องจากเทศบาลตำบลปลายบาง  จังหวัดนนทบุรี  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งมีสภาพพื้นที่และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมด 5,080 ไร่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อความเจริญทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเขตเมืองได้ทำให้พื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมลดน้อยลงไป โดยใช้พื้นที่ในการทำธุรกิจเป็นที่อยู่อาศัย เช่น การสร้างบ้านจัดสรร ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์และคอนโนมิเนียม

 

 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรปลายบาง และสถานีตำรวจภูธรบางกรวย

 

 

 

ด้านการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลปลายบาง มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ได้แก่

 1. วัดศรีประวัติ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีประวัติ ซึ่งภายในพระธาตุดังกล่าวบรรจุอัฐิของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในบริเวณเหนือคอระฆังระหว่างช่องลูกแก้วด้านใต้ของพระธาตุด้วย
 2. ตลาดน้ำวัดตะเคียน (วัดหลวงปู่แย้ม) ตั้งอยู่ภายในวัดตะเคียน ริมคลองบางคูเวียง  ในอดีตเคยเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียง จนกระทั่งในปี 2552 หลวงปู่แย้มได้มีดำริที่จะใช้พื้นที่ท่าน้ำหน้าวัดเปิดเป็นตลาดน้ำขึ้นมาอีกครั้ง จุดประสงค์เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้ญาติโยมที่ช่วยอุปถัมณ์ค้ำจุนวัด เป็นการช่วยเหลือชุมชนที่มีรายได้น้อยให้เข้ามาค้าขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่นี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมคลองในแบบไทย ๆ นมัสการสรีระสังขารหลวงปู่แย้มที่ไม่เน่าไม่เปื่อย จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน สินค้า     แปรรูป ของกิน และเรือนำเที่ยวชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองบางคูเวียงและคลองบางราวนกทุกวัน
 3. ตลาดน้ำวัดโบสถ์ (บน) เป็นการเปิดตลาดน้ำริมคลองบางกอกน้อยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ภายในตลาด มีการออกร้านจำหน่ายอาหาร ของกิน ของใช้ และแวะสักการะหลวงปู่สด องค์ทองคำ ณ วัดโบสถ์ ตลาดน้ำวัดโบสถ์ อยู่ใกล้ ๆ ตลาดน้ำวัดตะเคียน เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

 

 

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

นโยบายให้ความสำคัญกับประเพณีท้องถิ่น และดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ ๆ เอาไว้มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

 1. งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาทางน้ำ
 2. งานประเพณีวันลอยกระทง
 3. งานประเพณีสงกรานต์
 4. โครงการวันเด็ก
 5. กินกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น งาน 12 สิงหามหาราชินี, งาน 5 ธันวามหาราช และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 6. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์