ความเป็นมาของเทศบาลตำบลปลายบาง

เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ที่ได้พัฒนามาจากสุขาภิบาล  เดิมทีชื่อ “สุขาภิบาลปลายบาง” จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2537  โดยมีนายจีรพัฒน์  กล่อมสกุล  นายอำเภอบางกรวยขณะนั้น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง และนายพงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธ์  ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการสุขาภิบาล  ต่อมาเนื่องจากสุขาภิบาลมีฐานการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้สุขาภิบาลปลายบาง เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้ โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 4 ง  เมื่อวันที่   30 พฤษภาคม พ.ศ.2539  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2539 เป็นต้นไป ครั้งต่อมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2539 คณะกรรมการสุขาภิบาลปลายบางได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก

ในปี  พ.ศ.2542  สุขาภิบาลปลายบางได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภคม พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 โดยใช้ชื่อ “เทศบาลตำบลปลายบาง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีพื้นที่ทั้งหมด 15.08 ตารางกิโลเมตร

ต่อมาปี พ.ศ.2547 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายบาง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง มีเนื้อที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรขณะนั้นไม่ถึง 2,000 คน ต้องยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลปลายบางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) มาตรา 41 จัตวา แจ้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2547  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 จึงทำให้ปัจจุบัน  เทศบาลตำบลปลายบางมีพื้นที่ทั้งสิ้น 15.68 ตารางกิโลเมตร