แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายละเอียดผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Back to top of page