ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)