ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

364 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงาบประมาณรายจ่ายค้างจ้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกซ์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านคนพิการ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ต.ปลายบาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ซอยทานตะวัน แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ กว 2278 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนจิตคณิตระดับขั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80-500 เอ4 จำนวน 250 รีม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 53-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรบสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80-500 A4,A3 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณวัดโคนอน หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองวิชาการและแผนงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงทะเบียน บบ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร Idea Work 80-500 A4 , F14 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยางนอกพร้อมยางใน จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตด-1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง ทะเบียน กบ-3552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง 2334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ 90 แอมป์ ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-1459 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 32 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและออกแบบหลังคาโครงเหล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 412 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณคลองนา หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 495 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาธงหน้าเทศบาลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 115D31R, L (12 โวทต์ 90 แอมป์) พานาโซนิก รุ่น maintenance free จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 32 ชุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินผสมใบก้ามปู จำนวน 400 ถุง (5 กิโลกรัมต่อถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายบางสามแยกกรุงนนท์ถึงคลองโคเผือก หมู่ 2 , 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน ทะเบียน 43-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลข 1,4,10,16,ห้องนายกเทศมนตรีปลายบาง ชั้น 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 499-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ขยายเสียงพกพา DECCON pws-210 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายจำนวน 1500 ซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีดำอย่างหนา จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดาษอินเตอร์แอ็คทีฟ พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติโปรเจ็คเตอร์ ชุดเครื่องเสียงและงานติดตั้งสายสัญญาณ จำนวน 6 ชุด รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 62 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 242
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงทาสี อาคารพยาบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 241
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 240
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 239
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่อวิทยาคม) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 238
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 237
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 236
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเจซีบี ทะเบียน ตค-1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 235
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF FM ชนิดมืถือกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 234
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 233
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเก้าอี้จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 232
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 230
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นโคมไฟฟ้า led....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 229
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 228
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 82-5817 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 227
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ยี่ห้อ FB ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ ลูกสั้น จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 226
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 225
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 224
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63060013588 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัจฉริยะพัฒนา ช่วงสามแยกชุมชนสวนสาธารณะ ถึง สะพานคลองประปา หมู่ 4 ตำบลปลายบาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Back to top of page