ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 63 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ บริเวณ ณ ลานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรม บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกพร้อมยางใน ทะเบียน บบ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อเดินทางไป-กลับ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ ไป ค่ายหัตถวุฒิ ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-6776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2208 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ทะเบียน 43-0241 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค 1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-45-0090 , 420-54-0092 ห้องกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องปรับอากาศ 420-59-0162 , 420-59-0163 ห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-6096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 1000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง เพื่อเดินทางไป-กลับ เทศบาลปลายบางไป จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือ ทต.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-62-0160 ถึง 420-62-0161 , 420-62-0114 ถึง 420-62-0119 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 17000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4 จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 420-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี ซอยทานตะวัน หมู่ 2,5 ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน โครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารปลายบางสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 16000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน-82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถทะเบียน 82-8845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-6098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

391.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 63 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-2209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโป๊ะวัดศรีประวัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดเลนทะเบียน 83-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเอ 4 จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต๊นท์พร้อมติดตั้งและพัดลมไอน้ำโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยต์ 83-1660 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 13 ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟประดับพร้อมเครื่องปั่นไฟบริเวณงานและตกแต่งสถานที่โครงการประเพณีลอนกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเวทีและเครื่องเสียงโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กษ 5217 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียนช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 2563 (1 ตุลาคม 2563-30 พฤษจิกายน 2563) จำนวน 39 วัน โดยวิธี

374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าบู๊ช จำนวน 72 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 115D31R (12 โวลต์ 90 แอมป์) จำนวน 4 ลูก ใช้สำหรับรถทะเบียน 82-3905 และ 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรรถยต์ใช้สำหรับรถทะเบียน 81-9018 และ 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องกำจัดและดับกลิ่นผ้าอนามัย SUNNY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-2614N จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมหาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

364 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงาบประมาณรายจ่ายค้างจ้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกซ์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุข) ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านคนพิการ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ต.ปลายบาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 20 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ซอยทานตะวัน แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ กว 2278 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนจิตคณิตระดับขั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80-500 เอ4 จำนวน 250 รีม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-3905 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 53-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรบสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 2753โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร idea work 80-500 A4,A3 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณวัดโคนอน หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองวิชาการและแผนงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงทะเบียน บบ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร Idea Work 80-500 A4 , F14 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยางนอกพร้อมยางใน จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตด-1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่ง ทะเบียน กบ-3552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน นง 2334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ 90 แอมป์ ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 83-1459 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 32 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและออกแบบหลังคาโครงเหล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 412 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณคลองนา หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กร 495 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาธงหน้าเทศบาลปลายบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 115D31R, L (12 โวทต์ 90 แอมป์) พานาโซนิก รุ่น maintenance free จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 32 ชุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ซอยแยกต้นสน หมู่ 3 ตำบลบางคูเวียง (โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายค้างปี 61) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินผสมใบก้ามปู จำนวน 400 ถุง (5 กิโลกรัมต่อถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปลายบางสามแยกกรุงนนท์ถึงคลองโคเผือก หมู่ 2 , 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน ทะเบียน 43-1758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลข 1,4,10,16,ห้องนายกเทศมนตรีปลายบาง ชั้น 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 499-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ขยายเสียงพกพา DECCON pws-210 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายจำนวน 1500 ซองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีดำอย่างหนา จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-8656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-1476 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 83-1459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดาษอินเตอร์แอ็คทีฟ พร้อมเครื่องฉายภาพมัลติโปรเจ็คเตอร์ ชุดเครื่องเสียงและงานติดตั้งสายสัญญาณ จำนวน 6 ชุด รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 62 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6253 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 242
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงทาสี อาคารพยาบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 241
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 240
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 239
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่อวิทยาคม) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 238
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 237
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 236
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเจซีบี ทะเบียน ตค-1101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 235
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF FM ชนิดมืถือกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 234
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 233
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเก้าอี้จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 232
วันที่ 19 มิ.ย. 2563

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 230
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นโคมไฟฟ้า led....

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 229
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 228
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 82-5817 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 227
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่ ยี่ห้อ FB ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ ลูกสั้น จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลขทะเบียน 82-5817 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 226
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 225
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลำดับที่ 224
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63060013588 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัจฉริยะพัฒนา ช่วงสามแยกชุมชนสวนสาธารณะ ถึง สะพานคลองประปา หมู่ 4 ตำบลปลายบาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Back to top of page