ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่
แบบฟอร์มเรื่องที่ต้องการติดต่อ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

เบอร์โทรภายในสำนักงานเทศบาล
รายการติดต่อภายในเลขหมายภายใน
สายตรงผู้บริหาร0619953556
ประชาสัมพันธ์100
ห้องนายกฯ101
หน้าห้องนายกฯ102
ห้องรองนายกฯ103
ห้องปลัดฯ104
ห้องรองปลัดฯ105
งานทะเบียน106,107
งานจัดเก็บรายได้108
งานแผนที่ภาษี109
กองสวัสดิการสังคม110,111,112
กองการศึกษา113,114,115
สำนักปลัด116 (แฟกซ์),117,118
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม119,120,121
กองคลัง122,123,124
กองวิชาการและแผนงาน125,126,127
กองช่าง128,129,130
ห้องประชุม ชั้น 4131
อีเมลล์plaibang-non@hotmail.com
Back to top of page