กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2

ระเบียบเทศบาลตำบลปลายบาง

ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชนของเทศบาลฯ 2544

ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 2552

เทศบัญญัติ

เทศบัญัติเรื่อง: สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2544

เทศบัญัติเรื่อง: การกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ 2544

เทศบัญัติเรื่อง: การควบคุมสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์ 2544

เทศบัญัติเรื่อง: การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องสุสานและฌาปนสถาน

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2549

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ตลาด 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2544

คนพิการ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552

Back to top of page