หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนข่าว : 75
หน้า : 1 2 3 4 > | Last

  30 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประชาสัมพันธ์อุดหนุนผลผลิตการเกษตร(สุกร)
  18 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  16 มกราคม 2561 การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานสัญชาติกัมพูชา
  9 มกราคม 2561 การชำระภาษี ประจำปี 2561
  แนวทางการรับบริจาค เบื้อยังชีพผู้สูงอายุ และส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2561
  3 มกราคม 2561 การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  7 ธันวาคม 2560 สรุปการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลปลายบาง
  24 พฤศจิกายน 2560 สรุปประเด็นสำคัญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ที่เครือข่ายประชาชนของ สนง.กกต.ควรทราบ
  16 พฤศจิกายน 2560 การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
  31 ตุลาคม 2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  30 ตุลาคม 2560 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  12 ตุลาคม 2560 ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี
  10 ตุลาคม 2560 รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
  25 กันยายน 2560 อบรมหลักสูตรคอมพพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
  11 กันยายน 2560 ประกาศ การย้าน/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง
  6 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น
  4 ตุลาคม 2560 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
  14 มิถุนายน 2560
 
 
 
 
 
 
  แก้ไขข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสัสดิการแห่งรัฐ
  14 มีนาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  28 ก.พ.2560 รวมพลังสตรีบางกรวย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
  24 กพ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของหน่วยงาน
  23 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลปลายบาง
  23 กุมภาพันธ์ 2560 นโนบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ปรับปรุงยกระดับถนน
  การจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุล่าช้า
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  2 ธันวาคม 2559 ประกาศงบแสดงการเงินประจำปี งบประมาณ 2559
  19 ธันวาคม 2559 คัดสรรครอบครัวร่มเย็นระดับอำเภอ
  8 ธันวาคม 2559 ประกาศงบแสเงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2559
  8 พฤศจิกายน 2559 การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
  8 พฤศจิกายน 2559 การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2560
  4 พฤศจิกายน 2559 การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้ารการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  26 ตุลาคม 2559 การประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดประจำปี 2559
  19 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  19 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
  18 ตุลาคม 2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งในระดับที่สูงกว่า
  10 ตุลาคม 2559 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  8 ตุลาคม 2559 สถานการณ์น้ำ
  27 กันยายน 2559 แจ้งเตือนสภานการณ์น้ำในพื้นที่
  2 พฤศจิกายน 2559 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
  14 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
  13 กันยายน 2559 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
  23 สิงหาคม 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพ
  5 กรกฎาคม 2559 รับผู้พิการทำงานในสถานประกอบการ
  23 สิงหาคม 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
  8 กรกฎาคม 2559 หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559
  4 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชการ (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
  โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและรักษาต้อกระจก โรงพยาบาลพญาไทย
  27 มิถุนายน 2559 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก
  3 มิถุนายน 2559 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  13 มิถุนายน 2559 ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ และประกาศสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด
  13 มิถนายน 2559 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  การจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
  แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกช์
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
  6 ธันวาคม 2558 การชำระภาษี
  6 ตุลาคม 2558 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
  แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2258-2560

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com