หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนข่าว : 107
หน้า : 1 2 3 4 5 6 > | Last

  15 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปนะเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
  6 พฤศจิกายน 2561 งานนัดพบแรงงาน
  10 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  9 ตุลาคม 2561 เบี้ยผู้สูงอายุ
  5 ตุลาคม 2561 รายงานการเฝ้าระวังการลงทุนที่อาจเข้าข่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)
  5 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  24 กันยายน 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  13 กันยายน 2561 ปิดช่องทางจราจรถนนวัดสิงห์-วัดโบสถ์
  4 กันยายน 2561 แบบ สด.38
  24 สิงหาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  15 สิงหาคม 2561 การปิดช่องจราจรถนนสายวัดสิงห์ - วัดโบสถ์
  14 สิงหาคม 2561 ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.261
  24 กค.2561 ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
  8 มิถุนายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ สถิติจังหวัดนนทบุรี
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.261
  8 มิถุนายน 2561 การปิดป้ายชื่อสินค้าและราคาจำหน่าย "ทุเรียนนนท์"
  4 พฤษภาคม 2561 รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากแลพผู้อยู่ในสถานะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"
  26 มีนาคม 2561 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
  22 มีนาคม 2561 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
  12 มีนาคม 2561 กำหนดวันย้ายนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบาง (วัดศรีประวัติ)
  12 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม)
  12 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง)
  30 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  12 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง)
  เชิญเที่ยวงานอุ่นไอรัก
  12 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์)
  ประชาสัมพันธ์อุดหนุนผลผลิตการเกษตร(สุกร)
  18 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  12 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์)
  12 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม)
  16 มกราคม 2561 การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานสัญชาติกัมพูชา
  9 มกราคม 2561 การชำระภาษี ประจำปี 2561
  แนวทางการรับบริจาค เบื้อยังชีพผู้สูงอายุ และส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2561
  3 มกราคม 2561 การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  24 พฤศจิกายน 2560 สรุปประเด็นสำคัญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ที่เครือข่ายประชาชนของ สนง.กกต.ควรทราบ
  7 ธันวาคม 2560 สรุปการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลปลายบาง
  16 พฤศจิกายน 2560 การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา
  31 ตุลาคม 2560 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560
  30 ตุลาคม 2560 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  12 ตุลาคม 2560 ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี
  การประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาบตำบลปลายบาง
  25 กันยายน 2560 อบรมหลักสูตรคอมพพิวเตอร์ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
  10 ตุลาคม 2560 รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
  11 กันยายน 2560 ประกาศ การย้าน/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง
  6 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น
  4 ตุลาคม 2560 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แก้ไขข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสัสดิการแห่งรัฐ
  ผังขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560
  14 มีนาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  28 ก.พ.2560 รวมพลังสตรีบางกรวย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
  การชำระภาษี
  24 กพ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของหน่วยงาน
  23 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลปลายบาง
  23 กุมภาพันธ์ 2560 นโนบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลปลายบาง
  ปรับปรุงยกระดับถนน
  การจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุล่าช้า
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  2 ธันวาคม 2559 ประกาศงบแสดงการเงินประจำปี งบประมาณ 2559
  19 ธันวาคม 2559 คัดสรรครอบครัวร่มเย็นระดับอำเภอ
  8 ธันวาคม 2559 ประกาศงบแสเงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2559
  8 พฤศจิกายน 2559 การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
  8 พฤศจิกายน 2559 การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2560
  4 พฤศจิกายน 2559 การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้ารการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  26 ตุลาคม 2559 การประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดประจำปี 2559
  19 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  19 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
  18 ตุลาคม 2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งในระดับที่สูงกว่า
  10 ตุลาคม 2559 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  8 ตุลาคม 2559 สถานการณ์น้ำ
  27 กันยายน 2559 แจ้งเตือนสภานการณ์น้ำในพื้นที่
  2 พฤศจิกายน 2559 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
  14 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
  13 กันยายน 2559 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
  23 สิงหาคม 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพ
  5 กรกฎาคม 2559 รับผู้พิการทำงานในสถานประกอบการ
  23 สิงหาคม 2559 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
  8 กรกฎาคม 2559 หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559
  4 กรกฎาคม 2559 สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชการ (ระดับภาคกลาง) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
  โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและรักษาต้อกระจก โรงพยาบาลพญาไทย
  27 มิถุนายน 2559 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก
  3 มิถุนายน 2559 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  13 มิถุนายน 2559 ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ และประกาศสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด
  13 มิถนายน 2559 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  การจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
  แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกช์
  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
  6 ธันวาคม 2558 การชำระภาษี
  6 ตุลาคม 2558 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
  แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2258-2560

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com