หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 กันยายน 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลปลายบาง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี


  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

    1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน 3 ราย  

1) นางสาวนิตยา  ชื่นครุฑ           02-001     

2) นางสาวบุษบา  ธนาวรณ์          02-002

3) นางสาวนิภาภัทร  โพธิ์กลิ่น      02-003

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

    2. ดำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1 ราย   

1) นางสาวดาราวรรณ  มากมูล     03-001    

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

    3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  จำนวน 1 ราย    

1) นายอเนก  เทียบปัด                04-001         

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

     4. ดำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (ทักษะ) จำนวน 1 ราย   

1) นายชัชวาลย์  จันทร์คำ            05-001    

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................       

     5. ดำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 40 ราย

   เอกคณิตศาสตร์

1) นางสาวจิราภรณ์  มณีนิล          06-01001

2) นางสาวปรียานุช  สุขดาษ         06-01002

3) นางสาวพรรณิภา  พานิช          06-01003

4) นางสาวพนิดา  แก้วเทพ           06-01004

5) นางสาวปรีณนุช  ทุยเวียง         06-01005

    เอกภาษาอังกฤษ

1) นางสาวสุจินดา  สมพงษ์           06-02001

2) นางสาวจารุมล  จินตวง             06-02002

3) นางสาวศิริมาพร  ปุกกลาง        06-02003

4) นางสาวนรพร  บัวคลี่               06-02004

5) นางสาวปัทมาพร  ก้งทอง         06-02005

6) นายรัตนไชโย  มาตพงษ์          06-02006

7) นางสาวนิศารัตน์  ประจำ           06-02007

    เอกภาษาไทย

1) นางสาววิชุดา  โองก๋า              06-03001

2) นางสาวจตุพร  ทำเลดี             06-03002

3) นายสุรศักดิ์  แถมสุข               06-03003

4) นางสาวจริยาภรณ์  กรงรัมย์     06-03004

    เอกพลศึกษา

1) นายอิศรินทร์  น้อยปั่น             06-04001

2) นายณัฐวุฒิ  บูรณะถาวร          06-04002

3) นายธานี  ศรีดานุช                 06-04003

4) นายอานนท์  จันทร์อินทร์        06-04004

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 28 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

    เอกทั่วไป

1) นางสาวพิมพ์วิไล  สุวรรณเทพ   06-05001

2) นางนุชจรินทร์  แก้วมูลกิจ         06-05002

3) นางสาวศุภจิตต์  ทุ่งคาใน         06-05003

4) นางสาวเกษร  อินทร์หอม         06-05004

5) นางสาวเอื้อมพร  ฦาชา           06-05005

6) นายวรเมศ  ใจเตรียม               06-05006

7) นางวาสนา  ศูนย์ทัณท์             06-05007

8) นางสาวรุ่งรุจี  นกพานิช           06-05008

9) นางจารุพรรณ  เงางาม            06-05009

10) นายวัชร  ชาญม่วง                06-05010

11) นายศิริพงษ์  ยางงาม             06-05011

12) นางสาวปัทมา  ชาติโธสง        06-05012

13) นายไชยวัฒน์  สิงห์โคตร       06-05013

14) นายอนุชา  กาศรี                   06-05014

15) นางสาวอรุณลักษณ์  ภู่ระย้า     06-05015

16) นางสาวอัญชิสา  ทองทาสี       06-05016

17) นายวรายุทธ  ฉลาดศิริกุล         06-05017

18) นางสาวอัมพิรา  ก้งทอง           06-05018

19) นางสาวพิชชาภา  กัลปตานนท์   06-05019

20) นางสาวเกศริน  จันทร์สุรไพโรจน์  06-05020

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 28 กันยายน  2559 เวลา 12.30-13.30 น.) 

.......................................................................................................................................

      6. ตำแหน่งคนงาน  จำนวน 15 ราย

1) นายชวลิต  ฮวดบำรุง                   07-001

2) นางสาวสำเนา  ปานโต                 07-002

3) นางสาวสายฝน  ทรัพย์เกษม         07-003

4) นางสาวสัณหพร  ฉัตรเงิน             07-004

5) นายจตุรงค์  ม่วงงาม                    07-005

6) นายประดิษฐ์  เสือดุร้าย                 07-006

7) นายอภิสิทธิ์  ทันขุนทด                 07-007

8) นางสาวดารัตน์  ทิพย์วัฒน์            07-008

9) นางสาวกนกวรรณ  บุญเกิด           07-009

10) นายอานัติ  สิงห์เสนี                   07-010

11) นางสาวสุภาวิตา  รุจิญาติ             07-011

12) นายวิศรุต  ศิริรักษ์                      07-012

13) นางสาวเอื้อมพร  น้อยสังข์          07-013

14) นายศศิณะ  สุขแสวง                  07-014

15) นางสาวสุมาลี  ทักศิริ                  07-015

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

     7. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  จำนวน 9 ราย

1) นายธานิล  สางเสือโพธิ์                  08-001

2) นายวิฑูรย์  ชะเอมไทย                   08-002

3) นายอรรถพงษ์  เนติรัตน์                 08-003

4) นายชัยรัตน์  ประมวญวงศ์               08-004

5) นายกัลยกร  ใสยาคม                     08-005

6) นายถาวร  หงษ์ชื่น                         08-006

7) นายแจ้  เอี่ยมสะอาด                      08-007

8) นายสุรัตน์  นิ่มนวล                        08-008

9) นายเสถียร  ครืนน้ำใจ                    08-009

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

      8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)  จำนวน 1 ราย

1) นายโกสินทร์  ลาลุน                       09-001

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

     9. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 ราย

1) นายอานนท์  ศิลปี                          10-001

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

.......................................................................................................................................

    ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

    1. ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน  จำนวน 2 ราย

1) นางสาวสมฤทัย  บัวจันทร์                 01-001

2) นางสาวรัตนา  ราโชทร                     01-002

 (รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 28 กันยายน  2559 เวลา 07.30-08.30 น.) 

......................................................................................................................................

  **** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายบาง

           โทร. 02-449-4360 , 02-449-4994 ต่อ 116-117-118  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com