หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน 2559  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2559
"ข่าวประชาสัมพันธ์"
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560

***คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพูผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง
3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2499 - 30 กันยายน 2500)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน

***เอกสาร - หลักฐาน ที่ต้องนำมา
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
4. เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา (กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี)
----ขอความร่วมมือเป็นธนาคารกรุงไทย----

***ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไร
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

***ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

***การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ถึงแก่กรรม
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
3. แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุ มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ หากผู้ได้รับสิทธิ์ย้านทะเบียนบ้านเทศบาล หรือ อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน ผู้สูงอายุต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล หรือ อบต. หรือสำนักงานเขตแห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 ตุลาคม ของปีถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง 02-449-4994 ,02-449-4360 ต่อ 110-112  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com