หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุล่าช้า
 
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ เป็นจำนวนเงิน 316,600 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน 2559 ประกอบด้วย
                     - ตำบลปลายบาง ช่วงอายุ 60 - 69 ปี
                       - หมู่ 1 ทั้งหมด
                       - หมู่ 2 ทั้งหมด
                       - หมู่ 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 - 111/90
                     - ตำบลปลายบาง ช่วงอายุ 70 - 79 ปี
                       - หมู่ 1 ทั้งหมด
                       - หมู่ 2 ทั้งหมด
                       - หมู่ 3 ทั้งหมด
                       - หมู่ 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 - 25/1
     ทั้งนี้ได้ทำหนังสือหารือแนวทางในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปยังอำเภอและจังหวัดแล้ว และเนื่องจากอยู่ในระหว่างการหารือแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถกำหนดวันที่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แน่นอนได้ หากได้รับแล้วจะรีบดำเนินการทันที


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com