แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปี 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ประจำปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2565

ประจำปี 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2/2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2564)

ประจำปี 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2563)

ประจำปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้ังที่ 2 พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2562)

Back to top of page