เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบ 2562

Back to top of page