วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปลายบาง


เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของการศึกษา ชาวประชาเข้มแข็ง

พันธกิจ


พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายบาง มีดังนี้

  1. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนให้พึ่งตนเองและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  5. ส่งเสริมให้มีการวางผังเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Back to top of page