หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
ปลายบางวิชาการ 59

   กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ “ปลายบางวิชาการ 59” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยเป็นการแข่งขันด้านวิชาการของโรงเรียนทั้ง 6 โรง ในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งขัน งานวิชาการภาคกลาง ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยนายกพงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ ร่วมสังเกตการณ์ตลอดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ "ปลายบางวิชาการ 59" และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานวิชาการ ภาคกลาง ประจำปี 2559
- สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงดวงฤทัย ภิรมย์เจียว โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
- สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงลักษมน นาคศิริ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- คัดลายมือ ระดับ ป.1-3
เด็กชายดุลยพล ลักขษร โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
- คัดลายมือ ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงบวรลักษณ์ แก้วพวง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิ
การาม 
- วาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย
เด็กหญิงภริดา ภูอ่อน ,เด็กหญิงปัณณพร ฉัตรเงิน โรงเรียนเทศบาล
ปลายบางวัดสิงห์
- วาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-3
เด็กหญิงแพรพรรณ ไชยสิงห์สวัสดิ์ ,เด็กหญิงนภัสภรณ์ วิเชียรรักษ์
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- วาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6
เด็กหญิงเมย์ญาดา หาญละคร ,เด็กหญิงชนากานต์ สมบัติ
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- การจัดสวนถาดแห้ง
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
-ทายสิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย
เด็กหญิงแพรวา พวงพิทักษ์กุล ,เด็กชายนรากร จุ้นจิตคล่อง 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- การต่อเลโก้ ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- เดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา
โรงเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ,โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัด
โคนอนราษฎร์บำรุง
- คอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6
เด็กชายสิทธิชัย รัตนกุล โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
- โครงงานกลุ่มสาระ "ภาษาไทย" ระดับ ป.4-6
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- โครงงานกลุ่มสาระ "สังคม" ระดับ ป.4-6
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- โครงงานกลุ่มสาระ "วิทยาศาสตร์" ระดับ ป.4-6
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- ละครภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com