หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  กองสวัสดิการสังคม    หน้าที่ความรับผิดชอบ    โครงสร้างบุคลากร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
แบ่งสวนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาชุมชน และงานธุรการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
   1. ฝ่ายสังคมสงเครมะห์  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานกิจกรรมสตรีและคนชรา ประกอบด้วย
 
       1.1 งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
             2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
             3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
             4) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       1.2 งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่สังคม
             2) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม
             3) งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้มาขอรับ
             4) งานสำรวจ วิจัย สภาพปัญหาด้านสวสดิการสังคมของชุมชน
             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานมนหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชนและงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย
 
       2.1 งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) สำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
             2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
             3) งานจัดระเบียบชุมชน
             4) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
             5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
             6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล ฯลฯ
             7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1) งานจัดทำโครงการฝึก/อบรม/สัมมนา ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว
             2) งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านอาชีพให้แก่ผู้มาขอรับคำแนะนำ
             3) งานส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ
             4) งานจัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน หรือร้านค้าชุมชน
             5) งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
             6) งานจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
             7) งานอำนวยความสะดวก ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านอาชีพ
             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   3. งานธุรการ  มีหนย้าที่เกี่ยวกับ
 
             1) งานสารบรรณ
             2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
             3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
             4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
             5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
             6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
             7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
             8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
             9) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาต่างๆ
           10) งานสัสดิการของกอง
           11) งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกอง
           12) งานบริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกอง
           13) งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุของกอง
           14) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
           15) งานรับเรื่องราบร้องทุกข์และร้องเรียน
           16) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
           17) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com