ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่
  • ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • โทรศัพท์ : 0-2449-4360, 0-2449-4994
  • โทรสาร : 0-2449-4306
  • อีเมลล์ : plaibang-non@hotmail.com
  • Facebook : ปลายบาง นนทบุรี
  • Line : เทศบาลตำบลปลายบาง
  • เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
แบบฟอร์มเรื่องที่ต้องการติดต่อ (สำหรับเรื่องทั่วไปเท่านั้น)
สำหรับเรื่องร้องเรียน ลิ้งค์ http://plaibang.go.th/public-service/form-report

ข้อมูลผู้ติดต่อ

เบอร์โทรภายในสำนักงานเทศบาล
รายการติดต่อภายในเลขหมายภายใน
สายตรงนากยก0818688083
ประชาสัมพันธ์100
ห้องปลัดฯ104
ห้องรองปลัดฯ105
งานทะเบียน106,107
งานจัดเก็บรายได้108
งานแผนที่ภาษี109
กองสวัสดิการสังคม110,111,112
กองการศึกษา113,114,115
สำนักปลัด116 (แฟกซ์),117,118
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม119,120,121
กองคลัง122,123,124
กองวิชาการและแผนงาน125,126,127
กองช่าง128,129,130
ห้องประชุม ชั้น 4131
อีเมลล์plaibang-non@hotmail.com
Back to top of page