ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่
  • ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • โทรศัพท์ : 0-2449-4360, 0-2449-4994
  • โทรสาร : 0-2449-4306
  • อีเมลล์ : saraban-plaibang@lgo.mail.go.th
  • Facebook : เทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี
  • Line : plaibang
  • เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)
แบบฟอร์มเรื่องที่ต้องการติดต่อ (สำหรับเรื่องทั่วไปเท่านั้น)
หากท่านต้องการส่งเรื่องร้องเรียน ให้ใช้ลิ้งค์ http://plaibang.go.th/public-service/form-report

ข้อมูลผู้ติดต่อ

เบอร์โทรภายในสำนักงานเทศบาล
รายการติดต่อภายในเลขหมายภายใน
สายตรงนายก0818688083
ประชาสัมพันธ์100
ห้องปลัดฯ104
ห้องรองปลัดฯ105
งานทะเบียน106,107
งานจัดเก็บรายได้108
งานแผนที่ภาษี109
กองสวัสดิการสังคม110,111,112
กองการศึกษา113,114,115
สำนักปลัด024494370 , 024494371 (แฟ็กซ์) , 024494372 (สายตรงหัวหน้าสำนักปลัดฯ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม119,120,121
กองคลัง122,123,124
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ126
กองช่าง128,129,130
กองการเจ้าหน้าที่117
ห้องประชุม ชั้น 4131
อีเมลล์saraban-plaibang@lgo.mail.go.th
Back to top of page