คูมือประชาชน

 

สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนงานสำนักปลัดเทศบาล

กระบวนงาน 1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กระบวนงาน 2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กระบวนงาน 3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด  และบริษัทมหาชนจำกัด  ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์)

กระบวนงาน 4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า

กระบวนงาน 5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กระบวนงาน 6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กระบวนงาน 7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด)  บริษัทจำกัด  และบริษัทมหาชนจำกัด (เฉพาะจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์)

กระบวนงาน 8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า

กระบวนงาน 9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กระบวนงาน 10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กระบวนงาน 11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด (เฉพาะจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์)

กระบวนงาน 12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กระบวนงาน 13 การโฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว ในที่สาธารณะ

กระบวนงาน 14 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 15 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

กระบวนงาน 16 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ บ้านเลขที่ซ้ำกันในเอกสารการทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 17 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 18 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 19 การขอเลขที่บ้าน

กระบวนงาน 20 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

กระบวนงาน 21 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

กระบวนงาน 22 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

กระบวนงาน 23 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

กระบวนงาน 24 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

กระบวนงาน 25 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

กระบวนงาน 26 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

กระบวนงาน 27 การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย

กระบวนงาน 28 การตรวจ คัด รับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

กระบวนงาน 29 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 30 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านเดิม

กระบวนงาน 31 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

กระบวนงาน 32 การเพิ่มชื่อ กรณีไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

กระบวนงาน 33 การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13

กระบวนงาน 34 การเพิ่มชื่อ กรณีไม่มีสัญชาติไทยที่ต่อมาได้รับสัญชาติตามกฎหมาย

กระบวนงาน 35 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

กระบวนงาน 36 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

กระบวนงาน 37 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

กระบวนงาน 38 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

กระบวนงาน 39 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

กระบวนงาน 40 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

กระบวนงาน 41 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

กระบวนงาน 42 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

กระบวนงาน 43 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

กระบวนงาน 44 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

กระบวนงาน 45 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มี เลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

กระบวนงาน 46 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

กระบวนงาน 47 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

กระบวนงาน 48 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

กระบวนงาน 49 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

กระบวนงาน 50 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

กระบวนงาน 51 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

กระบวนงาน 52 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

กระบวนงาน 53 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อถือว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ

กระบวนงาน 54 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

กระบวนงาน 55 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

กระบวนงาน 56 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือตายผิดธรรมชาติ

กระบวนงาน 57 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

กระบวนงาน 58 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

กระบวนงาน 59 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

กระบวนงาน 60 การแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

กระบวนงาน 61 การรับแจ้งการย้ายเข้า

กระบวนงาน 62 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

กระบวนงาน 63 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

กระบวนงาน 64 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

กระบวนงาน 65 การรับแจ้งการย้ายออก

กระบวนงาน 66 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

กระบวนงาน 67 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

กระบวนงาน 68 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

กระบวนงาน 69 การพิสูจน์สถานการณ์เกิด และสัญชาติ กรณีเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีทอดทิ้ง

กระบวนงาน 70 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

กระบวนงาน 71 การแจ้งเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน

 

แบบฟอร์มสำนักปลัดเทศบาล

แบบคำขอจดทะเบียน แบบ ทพ.

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้า

หนังสือมอบอำนาจ

แบบคำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน

หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

แบบคำร้องขออนุญาตติตตั้งป้ายโฆษณา

แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลปลายบาง

 

กองคลัง

กระบวนงานกองคลัง

กระบวนงาน 72 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กระบวนงาน 73 การรับชำระภาษีป้าย

กระบวนงาน 74 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

 

แบบฟอร์มกองคลัง

แบบ ภ.ป. 1

แบบคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1)

 

กองช่าง

กระบวนงานกองช่าง

กระบวนงาน 75 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

กระบวนงาน 76  การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคา

กระบวนงาน 77 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

กระบวนงาน 78 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

กระบวนงาน 79 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

กระบวนงาน 80 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกทางรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

กระบวนงาน 81 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

กระบวนงาน 82 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

กระบวนงาน 83 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

กระบวนงาน 84 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กระบวนงาน 85 การแจ้งขุดดิน

กระบวนงาน 86 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กระบวนงาน 87 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กระบวนงาน 88 การแจ้งถมดิน

กระบวนงาน 89 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

แบบฟอร์มกองช่าง

คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.4)

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.1)

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (แบบ ขถด.1)

คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.2)

หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ (แบบ ยผ.1)

คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.3)

หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบน.7)

 

กองการศึกษา

กระบวนงานกองการศึกษา

กระบวนงาน 90 การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง 6 แห่ง

กระบวนงาน 91 การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง  ทั้ง 6 โรงเรียน

กระบวนงาน 92 การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง 2 แห่ง

กระบวนงาน 93  การรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง

กองสวัสดิการสังคม

กระบวนงานกองสวัสดิการสังคม

กระบวนงาน 94 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กระบวนงาน 95 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

กระบวนงาน 96 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

กระบวนงาน 97 การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กระบวนงาน 98 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

แบบฟอร์มกองสวัสดิการสังคม

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ…  (แบบ ดร.01)

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (แบบ ดร.02)                                                       

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส. 01)                                                                                                             

แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส. 02)                                                                        

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนงาน 99 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กระบวนงาน 100 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

กระบวนงาน 101 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กระบวนงาน 102 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กระบวนงาน 103 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

กระบวนงาน 104 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

กระบวนงาน 105 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

กระบวนงาน 106 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กระบวนงาน 107 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

กระบวนงาน 108 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กระบวนงาน 109 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กระบวนงาน 110 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

กระบวนงาน 111 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

แบบฟอร์มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.1)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.3)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.1)           

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล.3)

คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1)         

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.6)   

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือทำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แบบ สม.1)            

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แบบ สม.3)            

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.1)

คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.2)            

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.8)      

คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.9)

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนงาน 112 การขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลปลายบาง

 

แบบฟอร์มกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลปลายบาง                    

แบบยกเลิกคำขอข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลปลายบาง

หนังสือมอบอำนาจ

 

กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนงานกองการเจ้าหน้าที่

กระบวนงาน 113 การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

กระบวนงาน 114 การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

กระบวนงาน 115 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

กระบวนงาน 116 การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

กระบวนงาน 117 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงาน 118 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

กระบวนงาน 119  การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนงาน 120 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงาน 121 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Comments are closed.