กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบเทศบาลตำบลปลายบาง

ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชนของเทศบาลฯ 2544

ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 2552

เทศบัญญัติ

เทศบัญัติเรื่อง: สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2544

เทศบัญัติเรื่อง: การกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ 2544

เทศบัญัติเรื่อง: การควบคุมสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์ 2544

เทศบัญัติเรื่อง: การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องสุสานและฌาปนสถาน

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2549

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ตลาด 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2544

คนพิการ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายาบาง

คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัญติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

Back to top of page