กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ.2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบเทศบาลตำบลปลายบาง

ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชนของเทศบาลฯ 2544

ระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 2552

เทศบัญญัติ

เทศบัญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2544

เทศบัญัติเรื่อง การกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544

เทศบัญัติเรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2544

เทศบัญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ตลาด 2544

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2544

คนพิการ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายบาง

คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัญติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ประมวลจริยธรรม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

Back to top of page