วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
“ข่าวประชาสัมพันธ์”
ด้วยเทศบาลตำบลปลายบาง พบว่าพนักงานในสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบางติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งมีค่า CT 30 (แสดงว่าผู้ป่วยติดเชื้อในระดับต่ำ) แต่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนและประชาชนที่มาติดต่อ เกิดความปลอดภัย
ดังนั้น เพื่อมิให้เทศบาลตำบลปลายบางเป็นคลัสเตอร์ใหม่ จึงขอปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ตั้งแต่แต่วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 3 วัน และเปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564จึง
แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน