วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปลายบางได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อพิจารณาร่างแผน

พัฒนาท้องถิ่น ฉบับ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยในการประชุมครั้งนี้

นายสนิท นุ่มแป้น เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361