เทศบาลตำบลปลายบางจัดประชุม ITAS

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปลายบาง    จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำ   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 5

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361