วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปลายบางจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยมีนายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยเลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครูในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมในการประชุม ซึ่งวาระการประชุม มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

5.2 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ 49 วรรคแรก ข้อ 103 (2) และข้อ 105 (3) และข้อ 107

5.3 ญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนของกองช่าง

5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัดเทศบาล

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองช่าง

5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองช่าง

5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษา

5.8 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

5.9 ญัตติขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของสำนักปลัดเทศบาล

5.10 ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองช่าง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี พ.ศ. 2565

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361