วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปลายบางจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยมีนายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยเลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครูในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมในการประชุม ซึ่งระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ)

ระเบียบวาระที่ 7 7.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองการศึกษา

7.2 ญัตติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองการศึกษา

7.3 ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361