การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง กว้างขวาง และยาวนาน ปัญหาดังกล่าวเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จนส่งผลกระทบต่อสมดุลทางพลังงานและแบบแผนของภูมิอากาศในระดับโลก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามการขยายตัวของเมือง เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง