วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 4

เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมานิเทศ ติดตามและให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ร่วมในการนิเทศครั้งนี้ด้วย

—–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361