วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยมีนายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยเลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คุณครูในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมในการประชุม ซึ่งวาระการประชุม มีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5.1 ญัตติ การให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

5.2 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.3 ญัตติ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361