วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง จัดประชุมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361