วันที่ 21 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทาง” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง การคัดแยกประเภทและการบริการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

✔ โดย คุณสุธาทิพย์ แย้มฟัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขจังหวัด

👉︎ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดิน ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

✔ โดย อาจารย์ขวัญใจ พรหมเกิด และอาจารย์นฤมล อ่ำเล็ก

👉︎ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ

✔ โดย อาจารย์อารีรัตน์ กลั่นด้วง

👉︎ เรื่อง ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต

✔ โดย พ.จ.อ. อดิศร กึ่งสะอาด ประธานโครงการคัดแยกขยะประกันชีวิต

👉︎ เรื่อง ปติมากรรมขยะรีไซเคิล (กระถางต้นไม้ลดโลกร้อน)

✔ โดย คุณญานิน เหล็กกล้า ชุมชนต้นแบบกลุ่มตอไม้เทียม

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361