1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 เทศบาลตำบลปลายบางจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง และประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายบาง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นชอบแผนฉบับดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 โดยเปิดให้ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบางเข้าร่วมด้วย

 

2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

ตัวแทนประชาชนในพื้นที่

3.ผลจากการมีส่วนรวม

ผู้มีส่วนร่วมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการดังนี้

   3.1 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานสร้างความเข้มเข็งชุมชน จำนวน 6 โครงการ

   3.2 โครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 โครงการ

    3.3 โครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานอุตสาหกรรมโยธา จำนวน 3 โครงการ

     3.4 โครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ

 

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานนำผลที่ได้จากการประชุมไปจัดทำเป็นแผนพํมนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  และประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566