วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 48 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการศึกษากีฬาและวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ได้เรียนรู้จากสถานที่จริงนำกลับไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อไป

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361