วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 5 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต