รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Back to top of page