Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8008
  wp-admin
  Keymaster

  การย้ายเข้า

  ต้องแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันแจ้งย้ายออก หากไม่แจ้งย้ายเข้าภายในระยะเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ใช้ กรณีเจ้าบ้านมาเอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน
  2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2

  หลักฐานที่ใช้ กรณีมอบหมายและผู้รับมอบหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะผู้รับมอบหมาย
  3. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
  4. ให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อในใบแจ้งย้ายที่อยู่ช่อง “เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า”

  หลักฐานที่ใช้ กรณีมอบหมายและผู้รับมอบหมายไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  1 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3 ใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
  4 ให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อในใบแจ้งย้ายที่อยู่ช่อง “เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า”
  5 หนังสือมอบหมายให้มาดำเนินการแจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้าน

  การย้ายออก

  หากมีผู้ย้ายออกจากบ้านใดให้เจ้าบ้านนั้นแจ้งย้ายผู้นั้นออกไปใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดมีโทาปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ใช้ กรณีเจ้าบ้านมาเอง

  1  บัตรประตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  2  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

  หลักฐานที่ใช้ กรณีเจ้าบ้านมอบหมาย

  1  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะที่ได้รับมอบหมาย
  4  หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน

  หลักฐานที่ใช้ กรณีเจ้าบ้านมอบหมาย และผู้รับมอบหมายไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

  1  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะได้รับมอบหมาย
  4  หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

  การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

  ผู้ประสงค์จะย้ายที่อยู่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแจ้งย้ายออกจากสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถติดต่อขอแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนที่จะย้ายเข้า โดยให้ผู้ประสงค์แจ้งด้วยตนเอง

     หลักฐานที่ใช้

  1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2 หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มาด้วยตนเอง)
  3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายและบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  4 เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

      หมายเหตุ

  อนึ่ง การย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าว ต้องมีการแจ้งย้ายที่อยู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนคนต่างด้าวทองที่ (สน.) ด้วยทั้งกรณีย้ายเข้าและย้ายออก

  การแจ้งย้ายบุคคลเข้าทะเบียนกลางของสำนักทะเบียน

  บุคคลใดออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่า 180 วันถ้าไม่ทราบว่าบบุคคลดังกล่าวไปอยู่ที่ใดหรือเป็นใคร ให้เจ้าบ้านแจ้งจำหน่ายชื่อบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้าน โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน เพื่อแจ้งย้ายชื่อบุคคลไปเข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

    หลักฐานที่ใช้

  1 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน
  2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

  การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

  ให้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง ยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายออกด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกำหมายเป็นผู้แจ้งย้ายออกแทน

     หลักฐานที่ใช้

  1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวของผู้แจ้ง สูติบัตร
  2 คำสั่งศาล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีแจ้งย้ายให้ผู้เยาว์)
  3 พยานหรือบุคคลที่เชื่อถือได้

  การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

  ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อ แจ้งที่ฝ่ายทะเบียนเขตท้องที่ตามกฎหมายกำหนด

     หลักฐานและพยานบุคคลที่ต้องใช้

  1 หลักฐานของผู้เพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการผ่านการอุปสมบท หลักฐานการรักษาพยาบาล บัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้าน หลักฐานการทหาร
  2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3 หลักฐานการเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับก่อนปี พ.ศ. 2499 (ถ้ามี) เช่น สำมะโนครัว ปี พ.ศ. 2460 และปี พ.ศ. 2489 สูติบัตร
  4 หัวหน้าครอบครัวตามทะเบียนบ้านเดิม (ถ้ามี)
  5 เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

  การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐาน การเกิดที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  หลักฐานประกอบการแจ้ง
  1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อ
  2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
  3 หลักฐานทะเบียนการเกิด สูติบัตร หรือหลักฐานการเกิด ซึ่งออกโดยรัฐบาลประเทศที่เกิด ซึ่งแปลและรับรองคำแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ
  4 หนังสือเดินทางประเทศไทยหรือต่างประเทศของผู้ขอเพิ่มชื่อ
  5 พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

  การเพิ่มชื่อ กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  ให้ผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน สำนักทะเบียน ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบันนายทะเบียนจะส่งตัวผู้ขอเพิ่มชื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติ เมื่อได้รับหนังสือยืนยันว่าผู้ขอเป็นคนสัญชาติไทย จึงจะดำเนินการให้ตามระเบียบต่อไป

     หลักฐานและพยานบุคคลที่ต้องใช้

  1 หนังสือยืนยันจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นคนสัญชาติไทย
  2 หลักฐานผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน
  3 สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน
  4 เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้อง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

  บุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่งให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่มีชื่อว้ำ ยื่นคำร้องต่อานายทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันหรือท้องที่ที่มีชื่อซ้ำ เพื่อยืนยันที่อยู่ที่แน่นอนเพียงแห่งเดียว

    หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  1 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่มีชื่อซ้ำ
  2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อและรายการบุคคลซ้ำ

  การแก้ไขรายการในสูติบัตร มรณบัตร และทะเบียนบ้าน

  หลักฐานที่ใช้ กรณีที่มีเอกสารราชการมาแสดง

  1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2 บัตรประจำตัวประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
  3 เอกสารราชการที่ต้องการแก้ไข
  4 เอกสารอ้างอิง เช่น ทะเบียนบ้านฉบับปี พ.ศ. 2499, ปี พ.ศ 2515
  5 หลักฐานของบิดา มารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบมรณบัตร

  หลักฐานที่ใช้ กรณีที่ไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

  1 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
  3 หลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่เชื่อถือได้

  การตรวจ ค้น คัดและรับรองาำเนารายการทะเบียนราษฎร

  การคัดรับรองสำเนารายการของตนเอง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีภูมิลำเนาปัจจุบัน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

    หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
  2 หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
  3 ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท

  เจ้าบ้านหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ปรากฎรายการทะเบียนราษฎร

    หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
  2 หลักฐานแสดงความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
  3 หนังสือมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(กรณีเจ้าบ้านหรือผู้มีส่วนได้เสียมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
  4 ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท

  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียยื่นคำร้อง

  ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ปรากฎรายการทะเบียนราษฎร โดยเสียค่าธรรมเนียมตาที่กำหนดในกฎกระทรวง

  หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  1 บัตรประจำคัวประชาชน
  2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพัน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  3 หลักฐานแสดงความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นหนังสือนิติกรรมสัญญาต่างๆ คำสั่งศาลใบแต่งตั้งทนายหรือหนังสือมอบอำนาจจากคู่ความและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4 ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8009
  wp-admin
  Keymaster

  คนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล)

  ให้เจ้าบ้านที่มัคนตายเป็นผู้แจ้ง หากไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง โดยแจ้งที่สำนักทะเบียนที่มีคนตายหรือพบศพ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ใช้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตายและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
  3. หนังสือรับรองการตายที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคนตาย
  4. รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตายผิดธรรมชาติหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)

  การแจ้งตายต่างท้องที่

  ให้เจ้าบ้านนำมรณบัตรของผู้ตายไปจำหน่ายตายในทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่

  หลักฐานที่ใช้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่
  3. มรณบัตร

  การแจ้งตายเกินกำหนด

  ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ใช้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนตาย
  3. หนังสือรับรองการตายที่ออกให้โดยโรงบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคนตาย
  4. รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตายผิดธรรมชาติหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่

  กรณีเก็บ ฝัง เผา ทำลายหรือเคลื่อนย้ายศพผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิม

  หากจะเปลี่ยนแปลงการจัดการสพผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิม ให้ญาติผู้ตายแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ณ ทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ศพนั้นตั้งอยู่

  หลักฐานที่ใช้

  1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
  2 มรณบัตร

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8197
  เทศบาลตำบลปลายบาง
  Keymaster

  กรณีเด็กเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขที่,สถานพยาบาล)

  ให้เข้าบ้านหรือบิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด หรือสำนักทะเบียนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ใช้

  1 บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งและบิดามารดา
  2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา(ถ้ามี)
  3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
  4 หนังสือรับรองการเกิดที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยายบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)

  กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน

  ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด หรือสำนักทะเบียนที่บิดามารดาหรือปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ใช้

  1 บัตรประจำตัวประจำตัวประชาชนของผุ้แจ้ง และของบิดา มารดา
  2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ถ้ามี)
  3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชือเด็กที่เกิด

  การแจ้งเกิดเกินกำหนด

  ให้บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดา แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกิด หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นอื่นที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่พ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1 บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งและของบิดา มารดา
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี)
  3 รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4 หนังสือรับรองการเกิดที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8198
  microsoft edge
  Keymaster

  การขอเลขที่บ้าน

  ให้เจ้าบ้านผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกบ้านยื่นคำขอต่อนานทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านแล้วเสร็จ

  หลักฐานที่ใช้

  1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ

  2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

  3. หนังสือยินยอมเจ้าเจ้าของที่ดินหรือเช่าสัญญาที่ดิน

  4. หนังสือมอบหมาย สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบผู้ผู้รับมอบหมาย (กรณีเจ้าบ้านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

  5. แบบฟอร์ม ท.ร.9 (ใบคำร้องขอเลขหมายประจำบ้าน)

  การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย

  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อบ้านเสร็จหรือวันที่บ้านถูกทำลาย

       หลักฐานที่ใช้

  1 บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  3 หนังสือมอบหมาย และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย (กรณีเจ้าบ้านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
  4 หลักฐานการรื้อบ้าน เช่น ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ถ้ามี)

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8245
  wp-admin
  Keymaster

  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล ผู้ประกอบการพาณิชย์ ต้องยื่นแบบคำขอรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
  3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการพาณิชกิจ                                                                                                                                4 สำเนาหลักบานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) ได้แก่                                                              4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่สำนักงานแห่งใหญ่                                                                                                                4.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า โดยมีผุ้ให้ความยินยอม            เป็นเช่า หรือ เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม                                                                              4.3 แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                                   5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)                                                                                                                                                               6 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)                                                                                                                                 7 กรณีประกอบการพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ หรือแผ่นวิีดีทัศน์ระบบดิจิตอล เฉพาะที่เกี่ยวกับ      การบันเทิง ให้ส่งสำเนาขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าที่ขายหรือ      ให้เช่า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

  การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคล) ผู้ประกอบพาณิชย์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
  3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการพาณิชกิจ                                                                                                                                4 สำเนาหลักบานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) ได้แก่                                                              4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่สำนักงานแห่งใหญ่                                                                                                                4.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า โดยมีผุ้ให้ความยินยอม            เป็นเช่า หรือ เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม                                                                              4.3 แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                                   5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)                                                                                                                                                               6 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)                                                                                                                                 7 กรณีประกอบการพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วิดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ หรือแผ่นวิีดีทัศน์ระบบดิจิตอล เฉพาะที่เกี่ยวกับ      การบันเทิง ให้ส่งสำเนาขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าที่ขายหรือ      ให้เช่า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

  อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ (ถ้ามี)

  1 จดทะเบียนพาณิชย์  ฉบับละ 50 บาท
  2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  ครั้งละ 20 บาท
  3 จดทะเบียนเลิกประกอบการพาณิชย์กิจ  ฉบับละ 20 บาท
  4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ครั้งละ 30 บาท
  5 ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ครั้งละ 20 บาท
  6 ขอให้รับรองเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

  บทกำหนดโทษ

  1 ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน
  2 แสดงรายการเท็จ
  3 ไม่ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
  4 ไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับไม่เกินวันละหนึ่งบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
  5 ไม่ยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน
  6 ไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ในที่เปิดเผย
  7 ไม่จัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่หรือสาขาต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8248
  wp-admin
  Keymaster

  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3 ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

  1 มีสัญชาติไทย
  2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง
  3 เป็นผู้มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีถัดไป (ปัจจุบันอายุ 59 ปี บริบูรณ์ แต่ต้องเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม)
  4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  กรณีรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุอยุ่แล้ว และได้ย้ายเข้าพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบางจะต้องมาขึ้นทะเบียนที่เทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่งระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน เช่นกัน

  ระยะเวลาในการยื่นคำขอ

  การลงทะเบียนผู้สูงอายุสามารถลงได้ระหว่างเดือน มกราคม-พฤศจิกายน

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8251
  wp-admin
  Keymaster

  การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
  4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  5 ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  ข้อแนะนำสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงิน

  1 ผู้ป่วยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง
  2 กรณีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้
  3 กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลฯ ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไท้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ผู้ป่วยเอดส์ก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ เท่านั้น

  หมายเหตุ 

  ใบรับรองแพทย์ต้องระบุว่าเป็นโรคเอดส์/AIDs เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HiV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8254
  wp-admin
  Keymaster

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา
  2 บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผู้ปกครอง
  3 สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์)
  4 สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)
  5 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

  1 เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยรับสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนจนกระทั่งอายุ     ครบ 6 ปี และเด็กต้องมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เท่านั้น
  2 อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 ต่อคน ต่อปี

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8257
  wp-admin
  Keymaster

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ

  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
  4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  5 ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  1 มีสัญชาติไทย
  2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง
  3 มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
  4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

  หมายเหตุ 

  กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการอยู่แล้ว และได้ย้ายออกนอกพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง จะต้องไปขึ้นทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ท่านย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8259
  wp-admin
  Keymaster

  ขั้นตอนการดำเนินการ

  1 ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ
  2 ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ศาลากลางจังหวัด)
  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
  2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง)
  2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  3 กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ ให้นำหลักฐาน ตามข้อ 2.4-2.5 มาด้วย
  4 หลังจากได้บัตรประจำตัวคนพิการ ให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ(ท.74) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามสิทธิหลักที่ใช้บัตรทองอยู่ (สำหรับผู้ใช้สิทธิ์เบิกได้โดยตรงไม่ต้องทำตามข้อ 7)

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8261
  wp-admin
  Keymaster

  เอกสารที่ต้องใช้

  1 ใบคำร้องขออนุญาต (ข.1) ขอรับได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลปลายบาง
  2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นขออนุญาต มีดังนี้
  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
  สำเนาโฉนดที่ดินเท่าตันฉบับทุกหน้า (ห้ามย่อ)
  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีสร้างในที่ดินของผู้อื่น)
  หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวนโครงสร้างอาคาร
  หนังสือรับรองผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
  รายการคำนวนโครงสร้าง
  แผนผังบริเวณแบบแปลน 3 ชุด

  เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม
  กรณีสร้างในที่ดินของบุคคลอื่น

  1 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
  2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด

  กรณีติดภาระจำนองกับธนาคาร

  1 หนังสือยินยอมในการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในที่ดินจากธนาคาร

  กรณีผนังอาคารอยุ่ใกล้ที่ดินของผู้อื่นน้อยกว่า 50 เซนติเมตร

  1 ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

  กรณีตัวแทนเจ้าของอาคาร

  1 ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ

  กรณีเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้้นขึ้นไป

  1 ต้องมีรายการคำนวนความมั่นคงแข็งแรงและสำเนาใน  กว. และ กส. ของ ผู้ออกแบบ และคำนวนอาคาร

  หมายเหตุ

  ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8263
  wp-admin
  Keymaster

  เอกสารในการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

  1 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน/ถมดิน พ.ศ.2543
  2 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลนการขุดดิน จำนวน 3 ชุด
  3 รายการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 1 ชุด
  4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา
  5 สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  6 สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า พร้อมเซ้นรับรองสำเนาถูกต้อง (ห้ามถ่ายย่อ)
  7 สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล
  8 หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดินต่อเจ้าพนักงาน
  9 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินให้บุคคลอืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน
  10 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม
  11 หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม
  12 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

  การขุดดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการขุดที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย

  1 มีการขุดดิน ลึกเกิน 3.00 เมตร
  2 มีการขุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน)
  3 ขุดดินลึกเกินที่พื้นที่ปากบ่อดิน เกินกว่า จพถ. กำหนด

  ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย

  1 มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน)
  2 หรือพื้นที่เนินดินตามที่ จพถ. กำหนด (ต้องทำรางระบายน้ำ พอที่จะไม่ให้น้ำท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น)

  ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินแต่ไม่ต้องแจ้งตามกฎหมาย

  1 มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน)(ต้องทำรางระบายน้ำพอที่จะไม่ทำให้น้ำท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

  ข้อยกเว้นการบังคับใช้

  1 ขุดบ่อน้ำ พื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตร.ม. ไม่ต้องแจ้ง
  2 มีบังคับการขุดดิน/ถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว
  3 การทำฐานรากของอาคาร
  4 การทำกำแพงกันดิน
  5 การขุดคลองของกรมชลประทาน

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8269
  wp-admin
  Keymaster

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  เกณฑ์การรับสมัคร

  การรับสมัคร เด็กจะต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางหรือบริเวณใกล้เคียง และจะต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น และต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

  รายการเอกสารหลักฐานการประกอบ

  1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
  2 ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
  3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  4 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
  5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
  6 ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

  ช่องทางการบริการ

  สามารถติดต่อขอรับใบสมัครในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ดังนี้
  1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โทร 02-443-6553
  2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) โทร 02-985-005
  3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ โทร 02-595-1938
  4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โทร 02-903-8369
  5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โทร 02-449-9515
  6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง โทร 02-903-8612
  7 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายบาง โทน 02-449-4360

  เกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ระดับชั้นอนุบาล

  การรับสมัครเด็กนักเรียนมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางหรือบริเวณใกล้เคียง จะต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  การรับสมัครเด็กนักเรียนมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทสบาลตำบลปลายบางหรือบริเวณใกล้เคียง จะต้องมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณืนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น

  รายการเอกสารหลักฐานการประกอบ

  1 ใบสมัคร
  2 สูติบัตรนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3 บัตรประชาชน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4 สำเนาทะเบียน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  7 ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

  ช่องทางการบริการ

  กำหนดการรับสมัคร และสถานที่การรับสมัครในแต่ละปี จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง และสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ดังนี้
  1 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โทร 02-443-6553
  2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) โทร 02-985-0005
  3 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ โทร 02-595-1938
  4 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โทร 02-903-8369
  5 โรงเรียนเทศบาลตำบลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โทร 02-449-9515
  6 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง โทร 02-903-8612

  เกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา

  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  การรับสมัครเด็กนักเรียนมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางหรือบริเวณใกล้เคียง จะต้องสำเร็จการสึกาาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกาาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการสึกษานั้น ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือปู่ย่าตายาย ที่เป็นเจ้าบ้าน และมีหลักบานสิทธิการอยู่อาศัยชัดเจนในพื้นที่โรงเรียนที่กำหนด หากจำนวนนักเรียนที่สมัครมาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดจะรับได้ โรงเรียนจะกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนตามที่กำหนดเท่านั้น

  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  การรับสมัครเด็กนักเรียนมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางหรือบริเวณใกล้เคียง จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระมรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือปู่ย่าตายายที่เป็นเจ้าบ้าน และมีหลักบานสิทธิการอยู่อาศัยชัดเจนในพื้นที่โรงเรียนที่กำหนด หากจำนวนนักเรียนที่สมัครมาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดจะรับได้โรงเรียนจะกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนตามที่กำหนดเท่านั้น

  รายการเอกสารหลักฐานการประกอบ
  1 ใบสมัคร
  2 สูติบัตรนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3 บัตรประชาชน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4 หลักฐานการเปลื่อนชื่อนามสกุล (ถ่ามี) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6 สำเนาคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 (พร้อมฉบับจริง)
  7 สำเนา ปพ.1 (หลักฐานผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมฉบับจริง)
  8 หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง)
  9 ผู้ปกครองลงชื่อรองสำเนาถูกต้อง

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8278
  wp-admin
  Keymaster

  ผู้พักอาศัยรายใหม่ต้องแจ้งให้ดำเนินการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

  บ้านทั่วไป 30 บาท/หลัง
  สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณขยะและอัตราค่าธรรมเนียมต่อไป

  ขั้นตอนในการขอรับบริการ

  1 เขียนคำร้อง ยื่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  2 โทรแจ้งขอรับบริการ
  3 จะมีเจ้าหน้าที่นัดให้บริการล่วงหน้า
  4 เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

  in reply to: คำถามที่พบบ่อย (Q&A) #8280
  wp-admin
  Keymaster

  ขั้นตอนในการขอรับบริการ
  1 เขียนคำร้อง ยื่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  2 โทรแจ้งขอรับบริการ
  3 จะมีเจ้าหน้าที่นัดให้บริการล่วงหน้า
  4 เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

  อัตราค่าบริการต่อ 1 ครั้ง
  1 ลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
  2 เศษที่เกินครึ่งของลูกบาศก์เมตร 250 บาท
  3 เศษไม่ถึงครึ่งของลูกบาศก์เมตร 150 บาท

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 27 total)