การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทสบาล ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 5 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Back to top of page